การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง (2 มิ.ย. 60)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....(รายชื่อดังแนบ).....

    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง ตามมติสมัชชาสุขภาพ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน โดยปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติ มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องทั้งต่อตนเองและครอบครัว โดยกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เขตพื้นที่เสี่ยง จำนวน 459 โรงเรียน ใน 27 จังหวัด และมีโรงเรียนในสังกัดของท่าน  ตามรายชื่อที่แนบ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว
    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ท่าน ดำเนินการนำไฟล์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และกำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน เรื่องดังกล่าว ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  ตลอดจนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
    จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้

>>> Download จดหมายเรื่องการจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง <<<
>>> Download หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระดับชั้นอนุบาล 1 - 2 <<<
>>> Download หน่วยการเรียนรู้ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 <<<
>>> Download หน่วยการเรียนรู้ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 <<<

จำนวนผู้เข้าชม 1510 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]