การศึกษาดูงานของนักการศึกษา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้บริหารและครูรางวัล Prime Minister Award จากราชอาณาจักรกัมพูชา (22 พ.ย. 60)
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา และคุรุสภาจัดการศึกษาดูงาน เรื่อง การเรียนการสอนที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศในระดับประถมศึกษา การใช้โรงเรียนเป็นฐานการจัดการศึกษา ทั้งการวางแผน การติดตาม และการประเมินผล รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอน และการพัฒนาผู้นำทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ให้แก่ผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้บริหารและครูรางวัล Prime Minister Award ของประเทศกัมพูชา จำนวน 21 คน โดยมี Dr. Chan Sophea อธิบดีกรมการประถมศึกษา (Director of Primary Education Department) เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่ง สพฐ. โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ได้จัดให้ศึกษาดูงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดย ผอ.เดช ศิรินาม ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 1 ให้การต้อนรับ

ศึกษาดูงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดย ผอ.เดช ศิรินาม ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 1 ให้การต้อนรับ และจัดให้ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และ นายประสิทธิ์ เมืองไสย รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้การต้อนรับและจัดไปศึกษาดูงานโรงเรียนวัดเวฬุวัน

ศึกษาดูงานที่ สกสค.(คุรุสภา)

ดร.วรรณา ช่องดารากุล ได้บรรยาย เรื่อง การพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการพัฒนาครูของ สพฐ.

ก่อนจะเดินทางไปศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สพป.กทม. เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน และโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
จำนวนผู้เข้าชม 281 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]