ขอเชิญสำนักพิมพ์ส่งสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ (30 ธ.ค. 59)

 

 

 

 

 

 ขอเชิญสำนักพิมพ์ส่งสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์

 
เรียน  กรรมการผู้จัดการบริษัท/สำนักพิมพ์ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย           
๑. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์
          ๒. คุณสมบัติของสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ที่จะส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
          ๓. ใบสมัครสำหรับการส่งสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการคัดเลือกสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์  เพื่อจัดทำประกาศรายชื่อสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์พร้อมบรรณนิทัศน์ สำหรับให้ครูผู้สอนและนักเรียนใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอความร่วมมือจากท่านพิจารณาส่งสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิค เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้สื่อเสริมการเรียนรู้อาจจัดทำในรูปแบบหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และซีดีรอม  โดยส่งที่ กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  รายการละ ๒ ชุด ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
จำนวนผู้เข้าชม 125 ครั้ง   [ หน้าที่แล้ว ]