ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศ สพฐ. การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ (22 มี.ค. 60)
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ (14 ก.พ. 60)  
ดาวน์โหลดแบบวัดวัดความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้น ป.4-6 (6 ก.พ. 60)  
บทอาขยานภาษาไทย (26 ต.ค. 59)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมวิทยากรฟิสิกส์สัประยุทธ์ (3 ต.ค. 59)
เอกสารบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ป.ป.ช.) (2 ก.ย. 59)
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559 (30 พ.ค. 59)
รายชื่อโรงเรียนที่ยกเว้นมิให้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (19 เม.ย. 59)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (23 มี.ค. 59)
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3 (24 ก.ค. 58)

   1 of 3