ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ (14 ก.พ. 60)  
ดาวน์โหลดแบบวัดวัดความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้น ป.4-6 (6 ก.พ. 60)  
ขอเชิญสำนักพิมพ์ส่งสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ (30 ธ.ค. 59)  
MFA-Announcement (23 ธ.ค. 59)  
SMTE (21 พ.ย. 59)  
บทอาขยานภาษาไทย (26 ต.ค. 59)
การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดีเด่นเพื่อเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2559 (18 ส.ค. 59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (4 ก.ค. 59)
ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 (2 มิ.ย. 59)
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559 (30 พ.ค. 59)

   1 of 59