Weekly News : ข่าวประจำสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2560) (2 มิ.ย. 60)

สถาบันภาษาไทย

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ

 

 

 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2560 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) โดยสถาบันภาษาไทย ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ครู นักเรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ การคัดลายมือ อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA เขียนตามคำบอก การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย และกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิในทักษะด้านนั้น ๆ มาให้ความรู้ ความเข้าใจในการแข่งขันและการพิจารณาผลงานของกิจกรรมต่าง ๆ 

พิธีรับ-มอบหนังสืออนุรักษ์สัตว์ป่าสองภาษา “บัวน้อย” (My Little Lotus) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 รองผู้อำนวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์) และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีรับ-มอบหนังสือ “บัวน้อย” หนังสืออนุรักษ์สัตว์ป่าสองภาษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ) ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. (นายสนิท แย้มเกษร) และที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (นายพีระ รัตนวิจิตร) เป็นผู้รับมอบหนังสือ “บัวน้อย” จากนางฎายิน เพชรรัตน์ ผู้แทนของนางสินจิรา อภัยทาน ผู้ประพันธ์หนังสือดังกล่าว ทั้งนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นสมควรมอบหนังสือ “บัวน้อย” ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร จำนวน 37 โรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จานวน 77 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 114 โรงเรียน เพื่อปลูกฝังความเมตตากรุณาต่อสัตว์ให้กับเด็กและเยาวชนและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 638 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]