บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 (27 ก.ย. 60)

 

 

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
(Active Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21”
ภายใต้แนวคิด
เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0
(สร้างเสริม Active Learning - เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้)”

ซึ่งกำหนดจัดในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 .  
ณ ห้อง มิราเคิล แกรนด์ ชั้น
4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

เข้าร่วมงานสัมมนา หน่วยงาน/โรงเรียนละ 1 – 2 ท่าน

 

สอบถามเพิ่มเติม 0-2622-2999 ต่อ 1514 (คุณทวีศักดิ์, คุณศตวรรษ)

ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

จำนวนผู้เข้าชม 495 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]