ผลการคัดเลือกสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ (26 ก.ค. 60)

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการคัดเลือกสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสื่อเสริมและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เสริมการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้คัดเลือกสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังประกาศ สพฐ. พร้อมกันนี้คณะกรรมการฯ ได้จัดทำบรรณนิทัศน์สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือก แบ่งตามประเภทและระดับชั้น ดังไฟล์ที่แนบ

ประกาศ สพฐ. เรื่อง ผลการคัดเลือกสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์

บรรณนิทัศน์สื่อระดับประถมศึกษา

บรรณนิทัศน์สื่อระดับประถมศึกษาตอนต้น

บรรณนิทัศน์สื่อระดับประถมศึกษาตอนปลาย

บรรณนิทัศน์สื่อระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

บรรณนิทัศน์สื่อระดับมัธยมศึกษา

บรรณนิทัศน์สื่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บรรณนิทัศน์สื่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เว็บไซต์หน่วยงานราชการที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อเสริมฯ ได้ 

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ จำนวนผู้เข้าชม 1136 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]