Weekly News : ข่าวประจำสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2560) (22 มิ.ย. 60)

 

การส่งเสริมการอ่านด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

         นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้การต้อนรับนางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ กรรมการและเลขาธิการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และคณะ ซึ่งเข้าพบและขอหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนการสอน และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

          ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมมือกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช และสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย จัดกิจกรรม “แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ. 2560 จะเป็นการจัดการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันรอบที่ 1 (ระดับจังหวัด) ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 และทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1-5 ในระดับจังหวัด เข้าแข่งขันในรอบระดับภาค ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 และทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1-5 ในระดับภาค จะได้เข้าแข่งขันรอบระดับชาติในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ต่อไป 

จำนวนผู้เข้าชม 749 ครั้ง [ หน้าที่แล้ว ]