การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น (15 มิ.ย. 60)


เรื่อง การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจุดเน้นเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๑ (ด้านความมั่นคง) แนวทางหลักข้อ ๑.๑ กำหนดให้โครงการการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนวิชา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดเน้นเชิงนโยบายและโครงการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ทรงมีพระราชดำรัสแสดงความห่วงใยการเรียน การสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นสมควรจัดการประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นขึ้น กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบ ส่งเสริม สนับสนุนการร่วมกิจกรรมการประกวดดังกล่าว พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผลงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้คัดเลือกผลงานตามระดับชั้น คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นละ ๑ ผลงาน และส่งผลงานที่ผ่านกำรพิจารณา คัดกรองระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณารางวัลระดับประเทศ ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
จำนวนผู้เข้าชม 1138 ครั้ง   [ หน้าที่แล้ว ]