ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 (16 พ.ย. 60) 
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “ครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)” ปี 2560 (2 พ.ย. 60)
ประกาศผลการคัดเลือก "หน่วยการเรียนรู้ Active Learning" (30 พ.ค. 60)  
หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (25 ก.ย. 60)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้แก่สำนักพิมพ์เอกชนผู้ผลิตหนังสือเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2560 (25 ส.ค. 60)
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และ คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารแนบท้ายคำสั่ง (24 ส.ค. 60)
แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (31 ต.ค. 60)
การประเมินเพื่อเรียนรู้การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรี่ยนรู้ (31 ต.ค. 60)
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ อย่างเร่งด่วน (ICU) (25 ต.ค. 60)
ประกาศผลสอบเวทคณิต (24 ต.ค. 60)

   1 of 3