สามารถดาวน์โหลดเอกสารสื่อ 65 พรรษา 

ภาคเรียนที่ 1 ได้ที่ >> https://drive.google.com/drive/folders/1s417AbvmPXBMsxeK93fEOFO4SH2lPHpz?usp=sharing <<

ภาคเรียนที่ 2 ได้ที่ >> https://drive.google.com/drive/folders/1KLaQM3I8G1tywCuJ1K2vvfCwwyI9Cl1h?usp=sharing <<