คุณครูคณิตศาสตร์ที่สนใจสื่อนวัตกรรม ของสพฐ.

1.แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว   ป.1 - ป.6

2.ชุดแบบฝึกคิดเลขในใจ  5 ระดับ

3.แนวการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ BBL

4.คู่มือการเรียนรู้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

5.แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ :: http://academic.obec.go.th/group.php > เอกสาร