ข่าวประชาสัมพันธ์
สพฐ.ติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้  การจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และการบริหารจัดการหนังสือยืมเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 22 -26 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามสภาพปัญหาการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และการบริหารจัดการหนังสือยืมเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.  ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทุกภูมิภาค เพื่อให้สถานศึกษามีหนังสือเรียนใช้ทันเปิดภาคเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน และหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

          คณะกรรมการติดตามฯ ของ สพฐ. ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก/รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้แทนจากสำนักต่างๆ ได้แก่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักการคลังและสินทรัพย์ และสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ภาคสนามเยี่ยมเยียนสถานศึกษา จำนวน 121 แห่ง ร้านค้าผู้แทนจำหน่าย 7 แห่ง ใน 6 ภูมิภาค พบว่า สถานศึกษาหลายแห่งยังดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ เช่น จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดบางรายการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาของ สพฐ. จัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนไม่ครบ 8 กลุ่มสาระ ไม่ครบทุกคน เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุฯ ทำให้การจัดทำเอกสารและการทำสัญญาจัดซื้อไม่ถูกต้อง เป็นต้น

          คณะกรรมการติดตามฯ ของ สพฐ. ได้ทำความเข้าใจและให้คำแนะนำเพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตได้เน้นย้ำ กำกับ ติดตาม ดูแลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาในสังกัดให้มีหนังสือเรียนใช้ทันเปิดภาคเรียน ตลอดจนกำกับ ติดตาม การเลือกซื้อและการใช้งบประมาณการจัดซื้อหนังสือเรียนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ ที่ สพฐ. กำหนดไว้