ข่าวประชาสัมพันธ์
สพฐ.ติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียน

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2558 และวันที่ 7-10 เมษายน 2558 เพื่อติดตามสภาพปัญหาการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนให้สถานศึกษามีหนังสือเรียนใช้ทันเปิดภาคเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน

     คณะผู้แทนของ สพฐ. ได้ลงพื้นที่ภาคสนามเยี่ยมเยียนสถานศึกษา จำนวน 60 แห่ง ร้านค้าผู้แทนจำหน่าย 5 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 12 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 6 เขต ใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ พบว่า สถานศึกษาหลายแห่งยังดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ เช่น จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดบางรายการที่ไม่อยุ่ในบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาของ สพฐ.  เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุฯ ทำให้การจัดทำเอกสารและการทำสัญญาจัดซื้อไม่ถูกต้อง สถานศึกษาบางแห่งจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานไม่ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะผู้แทนของ สพฐ. ได้ทำความเข้าใจและให้คำแนะนำเพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตได้เน้นย้ำ การกำกับดูแลให้สถานศึกษาตรวจสอบการใช้งบประมาณการจัดซื้อหนังสือเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อไป