อ่านก่อนเลือกสื่อ
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี ๒๕๖๔

สามารถศึกษาได้จากเอกสาร ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.