อ่านก่อนเลือกสื่อ
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี ๒๕๖๑

สามารถศึกษาได้จากเอกสารแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.