อ่านก่อนเลือกสื่อ

แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการคำนวณงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียน
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ มีทั้งหมด 3 บัญชี
ภาคผนวก ก ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภาคผนวก ข รายชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์สำนักพิมพ์ตามตัวอย่างรายการหนังสือภาคผนวก ก
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
สพฐ. ประกาศผลการคัดเลือกสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาสื่อเสริมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น