ประกาศ
ค้นหา
 
หนังสือราชการ
 
 
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัติกรรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [93 ครั้ง]
กำหนดการ
ดาวน์โหลด [12 ครั้ง]
แบบตอบรับ
ดาวน์โหลด [13 ครั้ง]
รายชื่อโรงเรียน
ดาวน์โหลด [42 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต
  [กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้]
 
หนังสือถึงสพป/สพม ทุกเขต
ดาวน์โหลด [519 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง โครงการประกวดงานเขียน "ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [162 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวนฯ
ดาวน์โหลด [69 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ป.4-ป.6
ดาวน์โหลด [40 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ม.1-ม.6 และ ปวช.
ดาวน์โหลด [26 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป
ดาวน์โหลด [29 ครั้ง]
รายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์
ดาวน์โหลด [47 ครั้ง]
โปสเตอร์
ดาวน์โหลด [31 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [310 ครั้ง]
รายชื่อครู ปี 2562
ดาวน์โหลด [211 ครั้ง]
รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ
ดาวน์โหลด [124 ครั้ง]
บัญชีจัดสรรฯ
ดาวน์โหลด [203 ครั้ง]
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม
ดาวน์โหลด [47 ครั้ง]
รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
ดาวน์โหลด [119 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [260 ครั้ง]
รายชื่อครู ปี 2562
ดาวน์โหลด [173 ครั้ง]
รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ
ดาวน์โหลด [113 ครั้ง]
บัญชีจัดสรรฯ
ดาวน์โหลด [166 ครั้ง]
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม
ดาวน์โหลด [45 ครั้ง]
รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
ดาวน์โหลด [108 ครั้ง]
 
 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 191
ทั้งหมด 6,651,604