ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."      ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔ ชั้น ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ รับสมัครวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๑ ๒) การแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ม. ๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ ๓) การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ และ ๔) การประกวดโครงงานสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๓๑ ต.ค.๖๑      
ค้นหา
 
หนังสือราชการ
 
 
เรื่อง โครงการประกวดงานเขียน "ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [54 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวนฯ
ดาวน์โหลด [41 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ป.4-ป.6
ดาวน์โหลด [18 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ม.1-ม.6 และ ปวช.
ดาวน์โหลด [13 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป
ดาวน์โหลด [17 ครั้ง]
รายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์
ดาวน์โหลด [22 ครั้ง]
โปสเตอร์
ดาวน์โหลด [14 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [90 ครั้ง]
รายชื่อครู ปี 2562
ดาวน์โหลด [101 ครั้ง]
รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ
ดาวน์โหลด [84 ครั้ง]
บัญชีจัดสรรฯ
ดาวน์โหลด [77 ครั้ง]
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม
ดาวน์โหลด [29 ครั้ง]
รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
ดาวน์โหลด [71 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [68 ครั้ง]
รายชื่อครู ปี 2562
ดาวน์โหลด [92 ครั้ง]
รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ
ดาวน์โหลด [72 ครั้ง]
บัญชีจัดสรรฯ
ดาวน์โหลด [69 ครั้ง]
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม
ดาวน์โหลด [21 ครั้ง]
รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
ดาวน์โหลด [53 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [39 ครั้ง]
โปสเตอร์
ดาวน์โหลด [13 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด [9 ครั้ง]
ใบสั่งซื้อทั่วไป
ดาวน์โหลด [9 ครั้ง]
เลขที่บัญชีธนาคาร
ดาวน์โหลด [5 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
ประกาศ
ดาวน์โหลด [356 ครั้ง]
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [215 ครั้ง]
 
 
< 1 2 3 4 5 6 7 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,511
ทั้งหมด 3,614,671