ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."      ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔ ชั้น ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ รับสมัครวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๑ ๒) การแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ม. ๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ ๓) การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ และ ๔) การประกวดโครงงานสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๓๑ ต.ค.๖๑      
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 10
[ส่วนกลาง]
15 สิงหาคม 2561
 
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระหว่างที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 10  ณ สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
   ซึ่งภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างหนังสือเล่มเล็ก. การออกแบบและจัดทำรูปเล่มของหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน การใช้สื่อยุคใหม่ Infographic และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับครูและศึกษานิเทศก์ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป
 
     นอกจากนี้ “งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 10” ยังมีการขายหนังสือต่างๆ ในราคาพิเศษจากสำนักพิมพ์จำนวน 120 สำนักพิมพ์ และการเสวนา รวมทั้งการอบรมสัมมนาวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
จำนวนผู้เข้าชม 342 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,765
ทั้งหมด 3,614,925