ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."      ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔ ชั้น ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ รับสมัครวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๑ ๒) การแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ม. ๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ ๓) การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ และ ๔) การประกวดโครงงานสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๓๑ ต.ค.๖๑      
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E - commerce)
[ส่วนกลาง]
22 พฤษภาคม 2561
 

          สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E - commerce) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โดยการเสริมทักษะอาชีพและการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐาน (นางนิจสุดา อภินันทาภรณ์) เป็นประธานเปิดงานการประชุม กิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ concept และ content เรื่อง E-Commerce จากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการสร้าง นักธุรกิจรุ่นใหม่ กลุ่ม start up Thailand และผู้ประกอบรายใหม่ เพื่อที่จะนำไปสู่การระดมความคิดและร่วมกันจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E-commerce) ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารและครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและขยายโอกาส

              ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2561 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ท่านสุกัญญา งามบรรจง) กรุณาให้แนวทาง ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งร่วมรับฟังผลการดำเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์สร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E-Commerce)

 
8 7 6 5 1 2 3 4 9 10 11
 
จำนวนผู้เข้าชม 6,110 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,617
ทั้งหมด 3,614,777