ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."      ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔ ชั้น ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ รับสมัครวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๑ ๒) การแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ม. ๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ ๓) การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ และ ๔) การประกวดโครงงานสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๓๑ ต.ค.๖๑      
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียน ICU ติดต่อรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กใช้แล้ว
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
13 มีนาคม 2561
 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รายชื่อดังแนบ)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือที่ ศธ 04010/ว 4470 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้โรงเรียน ICU ในสังกัดของท่าน (รายชื่อดังแนบ) ติดต่อรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช้แล้ว จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นั้น

เนื่องจากมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กดังกล่าว สวก. จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งไปยังโรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับเครื่องคอมพิวเตอร์ (รายชื่อดังแนบ) ให้ติดต่อขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 หากพ้นกำหนด สวก. จะพิจารณามอบเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวให้แก่โรงเรียนอื่นต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช้แล้วได้ที่

กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6

กระทรวงศึกษาธิการ

 

โทร. 02 288 5765-66

 

 
ไฟล์แนบ
 
รายชื่อโรงเรียน/เขต
 
จำนวนผู้เข้าชม 751 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,572
ทั้งหมด 3,614,732