ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
 
 
การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
[กลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย]
03 กุมภาพันธ์ 2564
 

ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา เดินทางไปตรวจเยี่ยม สังเกตการณ์ การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2564 เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ซึ่งในครั้งนี้ เป็นดำเนินการในพื้นที่ 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุโทัยพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี สำหรับอีก 5 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ตามประกาศของ ศบค. ได้เลื่อนกำหนดการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ออกไปก่อน ประกอบด้วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  โรงเรียนกาญจาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ มีแผนที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้ง 9 โรงเรียนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 
จดหมายข่าว โรงเรียนสุโขทัยวิทยา จดหมายข่าว โรงเรียนราชินูทิศ 2(1) จดหมายข่าว โรงเรียนราชินูทิศ 2(2) จดหมายข่าว โรงเรียนราชินูทิศ 2(3) กิจกรรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการ(1) กิจกรรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการ(2) กิจกรรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการ(3) จดหมายข่าว โรงเรียนสารคามพิทยาคม
 
จำนวนผู้เข้าชม 556 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,845
ทั้งหมด 8,911,267