ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
[กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวสุชาดา กังวาลยศศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
6. นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
7. นางกมลพร รักษ์ดีช่วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8. นางสาวสาธิยา มิ่งนิ่ม นักวิชาการศึกษา
9. นางสาวพุทธรักษา เรืองอาจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(ช่วยราชการ สพป. อุบลราชธานี เขต 3)
10. นางนพวรรณ ชัยณรงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(ช่วยราชการ โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี)
11. นางสาวพรวลี  จันทร์ดวง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(ช่วยราชการ สบว.)
12. นายพิสุทธิ์  ยงทางเรือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(ช่วยราชการ สบว.)

  

 
จำนวนผู้เข้าชม 684 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 179
ทั้งหมด 8,775,570