ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรสถาบันภาษาไทย
[สถาบันภาษาไทย]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นางสาวดวงใจ บุญยะภาส ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวอภิษฎา ขาวสุทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวอมราลักษณ์ ว้ัฒนาปิยรมย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8. นางสาวสุชาดา สุดาชม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
9. นางสาวอภิษฎา ขาวสุทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
10. นางสาวนัฐติยา จงจิตร นักวิชาการศึกษา
11. นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา นักวิชาการศึกษา
12. นางสาวพัณณิตา กัลปหา นักวิชาการศึกษา
13. นางสาวธนพร นิยมพานิช นักวิชาการศึกษา

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 176 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,976
ทั้งหมด 7,431,816