ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นางภาวิณี แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางกันยา แสนวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวกอบกุล สุกขะ รก. นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวนันทพร ณ พัทลุง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวปิยพร สุขเสียง นักวิชาการศึกษา
7. นางอัจจิมา  บัวขาว รก. นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ สอ.)

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 657 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 100
ทั้งหมด 10,013,011