ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นางภาวิณี แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางกันยา แสนวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวกอบกุล สุกขะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวนันนทพร ณ พัทลุง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวหทยา จำปี นักวิชาการศึกษา
7. นางอัจจิมา  บัวขาว รก. นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ ก.ค.ศ.)

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 398 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 148
ทั้งหมด 8,775,539