ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นางเสาวภา ศักดา ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางสาวราตรี ธรรมโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3. นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4. นายรัฐพงษ์ สงวนงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5. นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
6. นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
7. นางสาววิจิตตรา กาฬภักดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
8. นางสาวณัฐพร โอนอ่อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
9. นางสาวณัฐชยา ซังบุดดา นักวิชาการศึกษา

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 769 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 22
ทั้งหมด 10,012,933