ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นางสาวโชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. ว่าที่ ร.ต. สุราษฎร์ ทองเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5. นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
6. นางสาวอุรชา นุชเหลือบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางนันทิการ์ กันยามา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8. นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
9. นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง นักวิชาการศึกษา
10. นางสาวอัญชิษฐา มัชปาโต นักวิชาการศึกษา
11. นายสรรเพชญ มะลิทอง นักวิชาการศึกษา
12. นางสาวธันยา แสงเพชร นักวิชาการศึกษา
13. นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ช่วยราชการ สพค.)
14. นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ช่วยราชการ สพค.)
15. นางสาวชลฤทัย ทวีแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ช่วยราชการ สบว.)
16. นายนพพร แสงอาทิตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ช่วยราชการ สอ.)
17. นางสาวนัสชนก จินดาวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(ช่วยราชการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2)
18. นางสาวกรวรรณ ใสยจิตต์ รก. นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(ช่วยราชการ ฉก.ชน.)

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 461 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 4,995
ทั้งหมด 8,775,358