ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
[กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางสาวเปรมวดี ศรีธนพล นักวิชาการศึกษาชำนาญาการพิเศษ
3. นางสาวอนุกูล มโนชัย รก. นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาววิภาวรรณ์ กันธา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นายวงศกร มาระวงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสายพันธุ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล นักวิชาการศึกษาชำนาญาการพิเศษ (ช่วยราชการ ฉก.ชน.)
8. นางสาวจีระวรรณ  ปักกัดตัง นักวิชาการศึกษาชำนาญาการพิเศษ (ช่วยราชการ ฉก.ชน.)
9. นางชิตสุดา หงษ์ภักดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ช่วยราชการ ฉก.ชน.)
10. นางสุดจิตร์  ไทรนิ่มนวล รก. นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ ฉก.ชน.)
11. นางสาวอนุกูล  มโนชัย รก. นักวิชาการศึกษาชำนาญาการพิเศษ (ช่วยราชการ กอ.รมน.)

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 684 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 191
ทั้งหมด 10,013,102