ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นางผาณิต ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3. นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
4. นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ พนักงานธุรการ
7. นางสาวศินี เขียวเขิน นักวิชาการศึกษา
8. นางสาววงเดือน  สุวรรณศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ สอ.)
9. นางเกศกัญญา อนุกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ สอ.)
10. นางสาวจรูญศรี  แจบไธสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ ศูนย์ PISA)

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 486 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 89
ทั้งหมด 8,775,480