ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นางผาณิต ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
4. นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ พนักงานธุรการ
8. นางสาววศินี เขียวเขิน นักวิชาการศึกษา
9. นางเกศกัญญา อนุกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ สอ.)
10. นางสาววงเดือน  สุวรรณศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ สอ.)

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 765 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 56
ทั้งหมด 10,012,967