ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
[กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นายปรีชา หมั่นคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางจิตรา ศาสนัส นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
6. นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
7. นางลัตติยา อมรสมานกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
8. นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
9. นางสาววรณัน ขุนศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
10. นางธนาภรณ์ กอวัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
11. นางสาวธนทัต ไชยานนท์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
12. นายรุ่ง จันทร์ฝาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
13. นายปิยังกูร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
14. นางสาวนาตยา ตรัสรู้ นักวิชาการศึกษา
15. นายสวิตต์ สุขสุโฉม นักวิชาการศึกษา
16. นายภาคิน อานันต์ นักวิชาการศึกษา
17. นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ นักวิชาการศึกษา
18. นางสาวจิราวรรณ บุญหมั่น นักวิชาการศึกษา
19. นายอนิรุทธ์ ทวีวัฒน์ บริการรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
20. นางสาวสุรีย์  เนตรมณีสุก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ สอ.)

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 729 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 5,875
ทั้งหมด 10,012,878