ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นางสาวชยพร กระต่ายทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางมัทนา มรรคผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นายศตรรฆ ประจงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
6. นางสาวโสภี ศิริกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8. นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
9. นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
10. นางสาวอรพรรณ เพชรมณี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
11. นางสาวณหทัย พวงบุบผา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
12. นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี นักวิชาการศึกษา
13. นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท นักวิชาการศึกษา
14. นางสาววัลลา  เรือนไชยวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ สกก.)
15. นางณัฐา เพชรธนู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ ศูนย์ PISA)
16. นางสาวกานจุลี  ปัญญาอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ สบว.)
17. นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ สบว.)
18. นางสุขเกษม  เทพสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ ฉก.ชน)

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,180 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 5,764
ทั้งหมด 10,012,767