ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป
[กลุ่มบริหารทั่วไป]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
3. นางสาวปิยวรรณ กิจจินดาโอภาส นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4. นางสาวทานตะวัน สุวรรณกูฎ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
5. นางสาวพรทิพย์ ดินดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
6. นางการุณย์ วงศ์ดอกไม้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
7. นางศรินทร ตั้งหลักชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
8. นางสาวรุ่งรัตน์ สุดทิม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
9. นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
10. นางศิริมาส ช้างเผือก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
11. นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
12. นางเกษณี เครือหิรัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
13. นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
14. นายอุทิศ บูรณเสน พนักงานธุรการ
15. นางสาวอริยาวรรณ์ สอดแสงจันทร์ พนักงานธุรการ
16. นายมาโนต กล่อมจิต ช่างไฟฟ้า
17. นางธัญญธร ภู่อารีย์ พนักงานธุรการ
18. นางพิมพ์ลภัทร วัชชา พนักงานธุรการ
19. นางศรีนวล เจียมสันต์ พนักงานธุรการ
20. นางสาวปาณิตา วัฒนาพานิช พนักงานธุรการ
21. นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร พนักงานพิมพ์
22. นางสาวศศิภัสสร ภาศักดี พนักงานธุรการ
23. นางสาววรรณวิภา เธอกิจ พนักงานธุรการ
24. นายทองคำ คำลือ พนักงานธุรการ
25. นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ พนักงานธุรการ

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 383 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 901
ทั้งหมด 8,157,649