ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป
[กลุ่มบริหารทั่วไป]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
3. นางสาวปิยวรรณ กิจจินดาโอภาส นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4. นางสาวทานตะวัน สุวรรณกูฎ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
5. นางการุณย์ วงศ์ดอกไม้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
6. นางศรินทร ตั้งหลักชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
7. นางสาวปาหนัน สุขมาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
8. นางสาวรกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
9. นางศิริมาส ช้างเผือก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
10. นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
11. นางเกษณี เครือหิรัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
12. นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
13. นายอุทิศ บูรณแสน พนักงานธุรการ
14. นางสาวอริยาวรรณ์ สอดแสงจันทร์ พนักงานธุรการ
15. นายมาโนต กล่อมจิต ช่างไฟฟ้า
16. นางนภสร ภู่อารีย์ พนักงานธุรการ
17. นางพิมพ์ภัทร วัชชา พนักงานธุรการ
18. นางศรีนวล เจียมสันต์ พนักงานธุรการ
19. นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช พนักงานธุรการ
20. นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร พนักงานธุรการ
21. นางสาววรรณวิภา เธอกิจ พนักงานธุรการ
22. นายทองคำ คำลือ พนักงานธุรการ
23. นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ พนักงานธุรการ
24. นางสาวอัจฉราภรณ์ นะอ่อน พนักงานธุรการ

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,029 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 168
ทั้งหมด 10,013,079