ประกาศ
ค้นหา
 
ภารกิจตามนโยบาย
 
โครงการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
 
 
โครงการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
20 กุมภาพันธ์ 2563
 

เกียรติบัตร

- เกียรติบัตร MCBL สพฐ. รุ่น 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก

- เกียรติบัตร MCBL สพฐ. รุ่น 1 ภาคเหนือ

- เกียรติบัตร MCBL สพฐ- รุ่น 1 พระสอนศีลธรรม

- เกียรติบัตร MCBL สพฐ. รุ่น 2 ภาคใต้

- เกียรติบัตร MCBL สพฐ. รุ่น 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เกียรติบัตร MCBL สพฐ. รุ่น 2 พระสอนศีลธรรม

- เกียรติบัตร MCBL สพฐ. วิทยากร

* หากท่านใดค้นหาเกียรติบัตรไม่พบ สามารถค้นหาได้จาก : รายชื่อผู้เข้าประชุม MCBL Workshop จ.นครนายก แล้วนำหมายเลขอ้างอิงตามรายชื่อของท่านไปค้นหาจาก รุ่น ภาค ที่ท่านเข้าอบรมด้านบน *

** หากท่านใดพบว่าข้อมูลในเกียรติบัตรไม่ถูกต้อง ให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาที่ E-Mail : mcblobec@gmail.com เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ จะส่งเกียรติบัตรกลับไปที่ E-Mail ของท่าน **

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

- รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน ปีการศึกษา 2562 (สพป.)

- รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน ปีการศึกษา 2562 (สพม.)

PowerPoint Presentation

- การเชื่อมโยงกรอบคิดสู่หลักสูตรแกนกลางฯ (อาจารย์วันเพ็ญ สุทธากาศ, ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน)

- การเสริมสร้าง “สติและสมาธิ” ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ผอ.อาลัย พรหมชนะ)

- การเสริมสร้าง “สติและสมาธิ” ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์)

- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์)

หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

- แนวทางในการบริหารจัดการการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบท

- หน่วยการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

- หน่วยการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

- หน่วยการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

- หน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1

- หน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน 1

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน 2

กรอบคิดและ Learning Outcomes

- กรอบคิดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

- Learning Outcomes ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

Video Animation การฝึกเจริญสติ ทุกช่วงเวลาของวัน เพื่อใช้สอนในโรงเรียนต้นแบบที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

- การฝึกเจริญสติ ตอน 1 | การฝึกเจริญสติ ขณะตื่นนอน

- การฝึกเจริญสติ ตอน 2 | การฝึกเจริญสติ ขณะแปรงฟัน ล้างหน้า และอาบน้ำ

- การฝึกเจริญสติ ตอน 3 | การฝึกเจริญสติ ขณะแต่งตัว

- การฝึกเจริญสติ ตอน 4 | การฝึกเจริญสติ ขณะรับประทานอาหาร

- การฝึกเจริญสติ ตอน 5 | การฝึกเจริญสติ ขณะเดินทาง

- การฝึกเจริญสติ ตอน 6 | การฝึกเจริญสติ ขณะเดิน และขณะเข้าห้องน้ำ

- การฝึกเจริญสติ ตอน 7 | การฝึกเจริญสติ การทักทายอย่างมีสติ

- การฝึกเจริญสติ ตอน 8 | การฝึกเจริญสติ ขณะทำงาน

- การฝึกเจริญสติ ตอน 9 | การฝึกเจริญสติ ขณะใช้โทรศัพท์

- การฝึกเจริญสติ ตอน 10 | การฝึกเจริญสติ ขณะอารมณ์มากระทบในการทำงาน

- การฝึกเจริญสติ ตอน 11 | การฝึกเจริญสติ การสวมกอดอย่างมีสติ

- การฝึกเจริญสติ ตอน 12 | การฝึกเจริญสติ ขณะทำความสะอาดบ้าน

- การฝึกเจริญสติ ตอน 13 | การฝึกเจริญสติขณะออกกำลังกาย

- การฝึกเจริญสติ ตอน 14 | การฝึกเจริญสติ ขณะดูทีวี

- การฝึกเจริญสติ ตอน 15 | การฝึกเจริญสติ ขณะใช้สื่อโซเชียล

- การฝึกเจริญสติ ตอน 16 | การฝึกเจริญสติ ขณะเข้านอน

แบบสอบถาม

- แบบสอบถามความคิดเห็นการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

 
จำนวนผู้เข้าชม 6,638 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,618
ทั้งหมด 10,353,813