ประกาศ
ค้นหา
 
ภารกิจตามนโยบาย
 
โครงการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
[ส่วนกลาง]
14 พฤษภาคม 2562
 

PowerPoint Presentation

- การเชื่อมโยงกรอบคิดสู่หลักสูตรแกนกลางฯ (อาจารย์วันเพ็ญ สุทธากาศ, ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน)

- การเสริมสร้าง “สติและสมาธิ” ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ผอ.อาลัย พรหมชนะ)

- การเสริมสร้าง “สติและสมาธิ” ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์)

- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์)

หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

- แนวทางในการบริหารจัดการการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบท

- กรอบคิดและ Learning Outcomes

- หน่วยการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน 1

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน 2

กรอบคิดและ Learning Outcomes

- กรอบคิด

- Learning Outcomes ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

Video Animation การฝึกเจริญสติ ทุกช่วงเวลาของวัน เพื่อใช้สอนในโรงเรียนต้นแบบที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

- การฝึกเจริญสติ ตอน 1 | การฝึกเจริญสติ ขณะตื่นนอน

- การฝึกเจริญสติ ตอน 2 | การฝึกเจริญสติ ขณะแปรงฟัน ล้างหน้า และอาบน้ำ

- การฝึกเจริญสติ ตอน 3 | การฝึกเจริญสติ ขณะแต่งตัว

- การฝึกเจริญสติ ตอน 4 | การฝึกเจริญสติ ขณะรับประทานอาหาร

- การฝึกเจริญสติ ตอน 5 | การฝึกเจริญสติ ขณะเดินทาง

- การฝึกเจริญสติ ตอน 6 | การฝึกเจริญสติ ขณะเดิน และขณะเข้าห้องน้ำ

- การฝึกเจริญสติ ตอน 7 | การฝึกเจริญสติ การทักทายอย่างมีสติ

- การฝึกเจริญสติ ตอน 8 | การฝึกเจริญสติ ขณะทำงาน

- การฝึกเจริญสติ ตอน 9 | การฝึกเจริญสติ ขณะใช้โทรศัพท์

- การฝึกเจริญสติ ตอน 10 | การฝึกเจริญสติ ขณะอารมณ์มากระทบในการทำงาน

- การฝึกเจริญสติ ตอน 11 | การฝึกเจริญสติ การสวมกอดอย่างมีสติ

- การฝึกเจริญสติ ตอน 12 | การฝึกเจริญสติ ขณะทำความสะอาดบ้าน

- การฝึกเจริญสติ ตอน 13 | การฝึกเจริญสติขณะออกกำลังกาย

- การฝึกเจริญสติ ตอน 14 | การฝึกเจริญสติ ขณะดูทีวี

- การฝึกเจริญสติ ตอน 15 | การฝึกเจริญสติ ขณะใช้สื่อโซเชียล

- การฝึกเจริญสติ ตอน 16 | การฝึกเจริญสติ ขณะเข้านอน

แบบสอบถาม

- แบบสอบถามความคิดเห็นการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

 
จำนวนผู้เข้าชม 11,836 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,637
ทั้งหมด 5,895,677