ประกาศ
ค้นหา
 
ภารกิจตามนโยบาย
 
โครงการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
[ส่วนกลาง]
14 พฤษภาคม 2562
 

PowerPoint

- PowerPoint การเชื่อมโยงกรอบคิดสู่หลักสูตรแกนกลางฯ (อาจารย์วันเพ็ญ  สุทธากาศ, ดร.รัตนา  แสงบัวเผื่อน)

- PowerPoint การเสริมสร้าง “สติและสมาธิ” ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ผอ.อาลัย พรหมชนะ)

- PowerPiont การเสริมสร้าง “สติและสมาธิ” ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  พูลสวัสดิ์)

- PowerPiont การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์)

เอกสารประกอบการประชุม

- เอกสารชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1

 
จำนวนผู้เข้าชม 809 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 210
ทั้งหมด 4,526,584