ประกาศ
ค้นหา
 
ภารกิจตามนโยบาย
 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
[ส่วนกลาง]
09 มกราคม 2561
 

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 
จำนวนผู้เข้าชม 21,468 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 181
ทั้งหมด 6,651,594