ประกาศ
ค้นหา
 
เอกสาร
 
คู่มือฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงเล่ม 1 - 3
[สถาบันภาษาไทย]
เอกสารชุด
ภาษาไทยภาษาชาติ ปี 2561-2563
[สถาบันภาษาไทย]
เอกสารชุด
สื่อความรู้หนังสือภาษาไทย
[สถาบันภาษาไทย]
เอกสารชุด
สื่อหนังสือภาษาไทย
[สถาบันภาษาไทย]
เอกสารชุด
แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7
[สถาบันภาษาไทย]
เอกสารชุด
รายงานคำพื้นฐานปี 2554
[สถาบันภาษาไทย]
เอกสารชุด
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพหการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว ปีงบประมาณ 2563
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพหการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด [115 ครั้ง]
20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning
ดาวน์โหลด [307 ครั้ง]
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 317
ทั้งหมด 10,537,881