ประกาศ
ค้นหา
 
เอกสาร
 
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพหการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว ปีงบประมาณ 2563
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพหการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด [46 ครั้ง]
20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning
ดาวน์โหลด [136 ครั้ง]
เอกสารแนวทางการนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ องสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
เอกสารแนวทางการนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ องสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้
ดาวน์โหลด [75 ครั้ง]
แนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนพในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
แนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนพในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดาวน์โหลด [222 ครั้ง]
คู่มือการดำเนินงานตามแนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนพในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
คู่มือการดำเนินงานตามแนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนพในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดาวน์โหลด [164 ครั้ง]
แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ BBL
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
เอกสารชุด
ชุดแบบฝึกคิดเลขในใจ 5 ระดับ
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
เอกสารชุด
แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning
ดาวน์โหลด [167 ครั้ง]
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 5,741
ทั้งหมด 10,012,744