ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[สถาบันภาษาไทย]
08 - 09 พฤษภาคม 2561
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นในระหว่างวันที่ ๘ – ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๑  เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด หลักการ วิธีการดำเนินงานและการหารือร่วมกันระหว่าง ๓ หน่วยงานหลัก ในขยายการดำเนินงานร่วมกัน  โดยการประชุมครั้งนี้ ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และท่านสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพระราชดริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน ดร.ทองอยู่  แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษาด้านวิชาการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดวิธีการดำเนินงาน และ ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จะนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของพื้นที่นำร่องในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก    โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน  ๕  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดตาก  จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน รวมจำนวน ๔๐ คน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 2,689 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 5,605
ทั้งหมด 9,297,451