ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."      ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔ ชั้น ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ รับสมัครวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๑ ๒) การแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ม. ๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ ๓) การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ และ ๔) การประกวดโครงงานสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๓๑ ต.ค.๖๑      
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[สถาบันภาษาไทย]
08 - 09 พฤษภาคม 2561
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นในระหว่างวันที่ ๘ – ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๑  เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด หลักการ วิธีการดำเนินงานและการหารือร่วมกันระหว่าง ๓ หน่วยงานหลัก ในขยายการดำเนินงานร่วมกัน  โดยการประชุมครั้งนี้ ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และท่านสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพระราชดริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน ดร.ทองอยู่  แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษาด้านวิชาการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดวิธีการดำเนินงาน และ ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จะนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของพื้นที่นำร่องในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก    โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน  ๕  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดตาก  จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน รวมจำนวน ๔๐ คน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 473 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 917
ทั้งหมด 3,604,034