ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
การประกวดทักษะภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนในแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
[สถาบันภาษาไทย]
20 มกราคม 2561
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 676 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 665
ทั้งหมด 7,105,113