ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับเก่า) หน้า 2
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
30 พฤศจิกายน 2564
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับเก่า)

 ปี 2539  
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539

 

 ปี 2533    
  หลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
   หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2524 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)


 

ปี 2524
 

หลักกสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 252
4

 

ปี 2521    
  หลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521
  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช 2521
       

 

ปี 2520            
  หลักสูตรประโยค
ประถมศึกษา
หมวดวิชาสังคมศึกษา
พุทธศักราช 2520
  หลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนต้น
หมวดวิชาสังคมศึกษา
พุทธศักราช 2520
  หลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมวดวิชาสังคมศึกษา
พุทธศักราช 2530

 

ปี 2518    
 

หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2518 (รวมเล่ม)

 

ปี 2503           
  หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503   หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503   หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503   หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503
               

หน้า 1  |  หน้า 2

 

 ปี 2539  
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539

 

 ปี 2533    
  หลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
   หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2524 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 2,718 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 275
ทั้งหมด 10,354,897