ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับเก่า)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
14 มิถุนายน 2564
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับเก่า)

 

 ปี 2544  

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
Basic Education Curriculum
A.D. 2544 (A.D.2001)

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ปี 2544  

  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 ปี 2544  

  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ปี 2544  

  คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คู่มือการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คู่มือการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา
คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 ปี 2544  

   
  คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
   

 

 

 ปี 2539  
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539

 

 ปี 2533    
  หลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
   หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2524 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

 

หน้า 1  |  หน้า 2

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 3,689 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,861
ทั้งหมด 10,134,631