ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
แนวทางการวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกสารประกอบหลักสูตร (สื่อสนับสนุน ฯ)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
20 กรกฎาคม 2564
 
           
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน      
               
แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   การประเมินเพื่อเรียนรู้              

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 736 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,841
ทั้งหมด 10,371,224