ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
อื่น ๆ (สื่อสนับสนุน ฯ)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
06 กันยายน 2564
 

 

             
 

20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ Active Learing 

  แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง
  กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง   การประเมินเพื่อการเรียนรู้
การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
  คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19
             
  คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
  แนวทางการคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
Active Learning
  แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  แนวทางการประเมินคุณธรรมของ
ผู้เรียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
  แนวทางการพัฒนาและประเมิน
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
             
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   ยุทธศาสตร์ชาติ   รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2561   รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562   รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
                             
  รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน
"ภาษามลายู"
  รายงานการวิจัยคำพื้นฐาน
"ภาษาอาหรับ"
  บัญชีคำพื้นฐาน
"ภาษามลายู"
  บัญชีคำพื้นฐาน
"ภาษาอาหรับ"
   


 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,409 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 4,116
ทั้งหมด 10,134,886