ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
หลักสูตรปฐมวัยและเอกสารประกอบหลักสูตร (สื่อสนันสนุน)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
06 กันยายน 2564
 

หลักสูตรปฐมวัยและเอกสารประกอบหลักสูตร (สื่อสนันสนุน)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

    
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
  Early Chiladhood Curriculum
B.E. 2560 (A.D.2017)
 

เอกสารประกอบหลักสูตร

              

ตัวอย่างรายชื่อ
หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับ
เด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2564

  พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่
สำหรับเด็กอนุบาล
  รายงานผลประเมินพัฒนา
การนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561
  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กวัย3 - 6 ปี
สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
  หลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ระดับอนุบาล
  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
                        

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

                   

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,622 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,589
ทั้งหมด 10,134,359