ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
รักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด (สื่อสนับสนุน ฯ)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
20 กรกฎาคม 2564
 

- อ่าน เขียน : บันทึกการอ่าน

- เอกสาร คู่มือ แนวทาง การอ่านและการพัฒนาห้องสมุด

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,522 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,725
ทั้งหมด 10,134,495