ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
คุณลักษณะของนักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย ดร.ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต 4
 
 
คุณลักษณะของนักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย ดร.ถวิล อรัญเวศ รอง ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต 4
[ส่วนกลาง]
18 ธันวาคม 2564
 
คุณลักษณะของนักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.0
 
ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4
 
บทนำ
การที่จะเป็นนักบริหารไม่ใช่ว่า ใครๆ ก็เป็นได้ เพราะนักบริหาร คือคนที่ทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นช่วยทำ นักบริหารไม่จำเป็นต้องลงมือปฏิบัติเอง ทุกเรื่อง ไม่เช่นนั้นเขาจะเรียกว่า “ผู้บริหารสันดานเสมียน” หลายคนให้แนวคิดไว้ว่า “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อนหรือบริวาร จะก้าวสู่ตำแหน่งสูงได้ยาก” การที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงได้นั้นไม่ใช่ว่าท่านจะต้องเก่งความรู้เก่งงานเพียงอย่างเดียว เพราะคนจะก้าวสู่ตำแหน่งสูงได้นั้น จะต้อง “มีผู้ใหญ่ดึง ผู้น้อย ดัน และคนเสมอกันคอยประคับประครอง” การเป็นผู้บริหารนั้นเขาแต่งตั้งให้เรา “มาคิดตัดสินใจแก้ปัญหาและพร้อมรับผิดชอบ” การที่จะเป็นนายคนได้ดีนั้นคนเป็นนายจะต้องมอง เพื่อนร่วมงานเหมือนเพื่อนร่วมอาชีพเป็นทั้งลูกและน้อง ยึดพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา คุณลักษณะของนักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.00 มีคนกล่าวกันว่า Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม… 
 
ซึ่งกว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมาก่อน Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นำผลผลิตไปขายสร้างรายได้และยังชีพ Thailand 2.0 ซึ่งก็คือ ยุคอุตสาหกรรมเบาในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วยเราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น Thailand 3.0 (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก ในช่วงแรก Thailand 3.0เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ 3-4 ต่อปีเท่านั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว
 
ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ในปัจจุบันประเทศ
ไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อย่างการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากรูปแบบ บริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูงเปลี่ยน จากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง โดยโมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นั้นเอง เช่นเดียวกับนักบริหาร สมัยนี้หรือยุคไทยแลนด์ 4.0 นักบริหารจะต้องมีคุณลักษณะ ที่สำคัญมากกว่าเดิม หรือไม่ใช่การบริหารแบบเดิมๆ แต่ต้องมีคุณลักษณะที่เหนือขึ้นไปอีกจึงจะก้าวทันต่อความเจริญได้ 
 
ในทัศนะของผู้เขียน ขอเสนอคุณลักษณะของนักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.00 ไว้ดังนี้ 
 
 1. มีวิสัยทัศน์ นักบริหารจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล สามารถมองเห็นภาพในอนาคตและแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี 
   
 2. กล้าตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของนักบริหาร นักบริหารจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ หรือวินิจฉัยสั่งการเป็นคนที่สุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผลในการตัดสินใจ 
   
 3. ไวต่อข้อมูล นักบริหารจำต้องเป็นคนที่ทันสมัย ไวต่อข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ฉะนั้นจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ 
   
 4. ทิดทูนความซื่อสัตย์ นักบริหารหรือคนที่จะเป็นใหญ่เป็นผู้นำได้ดีนั้น ต้องเป็นคนใจซื่อมือสะอาด บริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
   
 5. คัดสรรเทคนิควิธีการทำงาน นักบริหารจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏต่อสายตาเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ มีวิธีปฏิบัติงานที่ดี หรือเป็นเลิศ (Best Practice) 
   
 6. ประสานสิบทิศนักบริหารมืออาชีพจำต้องเป็นบุคคลที่สามารถประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถไกล่เกลี่ยข้อกรณีพิพาทได้ และสามารถ ขจัดปัดเป่าปัญหา ต่างๆ ในหน่วยงานได้ |
   
 7. มีจิตยืดมั่นในความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ นักบริหารยุคนี้ต้องสร้างความสามัคคีี ปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน องค์กร สังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
   
 8. ผลักดันจูงใจเพื่อร่วมงาน จำเป็นต้องมีบุคคลที่สามารถโน้มน้าวผลักดันหรือจูงใจเพื่อนร่วมงานให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่องานสูง ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม รู้จักให้การชมเชย ให้รางวัลหรือบำเหน็จ ความชอบ 
   
 9. ทนทานต่อปัญหาและอุปสรรคนักบริหารจะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรคที่กำลังเผชิญ และพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อการแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสันติสุข ไม่หนีปัญหาและไม่พอกพูนปัญหาไว้ 
  |
 10. รู้จักยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ นักบริหารมืออาชีพจะต้องรู้จักยืดหยุ่น และอ่อนตัวตามเหตุการณ์นั้นๆ ไม่ตึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไป บางครั้งก็ต้องดำเนินการในสายกลาง แต่ในบางครั้งต้องมี ความเด็ดขาด มีทั้งไม้เด็ดไม้นวมนั้นเอง 11. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม จะต้องบริหารงานแบบให้ทีมงานมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ
 
สรุปคุณลักษณะของนักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.0
 
ควรมีลักษณะดังนี้ คือ มีวิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจ ไวต่อข้อมูล เทิดทูนความซื่อสัตย์ คัดสรรเทคนิควิธีการทำงาน ประสานสิบทิศ มีจิตยืดมั่นในความ
สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ sisli escort ผลักดันจูงใจเพื่อร่วมงาน ทนทานต่อปัญหาและอุปสรรค รู้จักยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
 
แหล่งข้อมูล (ไทยแลนด์ 4.0)
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,034 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 362
ทั้งหมด 10,537,926