ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
[สถาบันสังคมศึกษา]
10 กรกฎาคม 2562
 

สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา

บ่มเพาะเด็กไทยให้มีหลักคิด ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

facebook : สพฐ.พอเพียง

 
 
จำนวนผู้เข้าชม 4,098 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,775
ทั้งหมด 10,353,970